Гамшгийн яаралтай тусламж - Зуд

Зудын гамшигт нэрвэгдсэн иргэдийн яаралтай хэрэгцээг хангах, гамшгийн хор уршгийг арилгах, иргэдийг хэвийн амьдралдаа буцан ороход туслалцаа үзүүлж 1'500 өрхөд 240'000 төгрөгийн тусламж, 1'000 өрхөд хүнсний багц, малын эрдэс тэжээлийн багц зэргийг олгосон ба нийт 9'927 хүнд хүрсэн байна.