Хүнсний тусламж хүлээн авч буй тусламж хүртэгчийн шалгуур үзүүлэлт:

  • 1. Харж хандах хүнгүй, ганц бие өндөр настан;
  • 2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнтэй өрх;
  • 3. Харгалзах хүнгүй өнчин хүүхдүүд;
  • 4. 16-аас доош насны 3 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх;
  • 5. Олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг/эх;
  • 6. Өрхийн орлогоо бүрэн алдсан өрх;