Олон нийтэд суурилсан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах төсөл

Олон нийтэд суурилсан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах төслийн хүрээнд иргэдийн өөрсдийн оролцоон дээр суурилсан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллааг хэрэгжүүлж байна. Уг төслөөр малчдын өвөлжөөг барих, засварлахад дэмжлэг үзүүлэхдээ тусламжийн үйл ажиллагаанд иргэдийг өөрсдийг нь оролцуулж, нийгмийн бүлгүүдийг гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаанд оруулах хувь нэмрийг нэмэгдүүлэх юм.