НИЙГМИЙН ОРОЛЦОО, ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР

НИЙГМИЙН ОРОЛЦОО, ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР

Стратегийн зорилго 3:

Зорилтот бүлгийн хүмүүст нийгэм-сэтгэл зүйн болон нийгмийн халамжийн үйлчилгээг олон нийтийн оролцоонд тулгуурлан хүргэж, хүчирхийлэлгүй, энх амгалан нийгмийг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулна.

Стратегийн зорилго 4:

Гишүүнчлэлд суурилсан, сайн дурын идэвхтний өргөн сүлжээтэй, хүүхэд залуучуудын хөдөлгөөнийг дэмжсэн, мэргэшсэн хүний нөөц бүхий үндэсний нийгэмлэгийг хөгжүүлнэ.

НИЙГМИЙН ОРОЛЦОО, ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР

ИРГЭДИЙН АМЬЖИРГААГ ДЭМЖИХ

 • Нэн эмзэг бүлгийн хүн амын бие даан амьдрах чадварыг дээшлүүлэх;
 • Зорилтот бүлгийн иргэдэд нийгэм сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх;
 • Дотоодын шилжин суурьшигсдын хуулийн мэдлэгийг дээшлүүлж, иргэний бичиг баримтжуулах асуудлыг дэмжих;
 • Гэр бүлийн хэлхээ холбоог сайжруулах.

ХҮЧИРХИЙЛЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ

 • Хүчирхийлэлгүй нийгмийг төлөвшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;
 • Хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх;
 • Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах;
 • Нийгмийн хөгжил, оролцоог дэмжих сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах.

САЙН ДУРЫН ИДЭВХТЭН

 • Сайн дурын үйл ажиллагааг дэмжих хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэх;
 • Хүмүүнлэгийн үйлсэд иргэд, сайн дурын идэвхтний оролцоог нэмэгдүүлэх;
 • Сайн дурын идэвхтэнг дадлагажуулах, сургалт зохион байгуулах;
 • Сайн дурын байгууллагуудын сүлжээний үйл ажиллагааг дэмжих.