ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨДӨЛГӨӨН

ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨДӨЛГӨӨН

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО:
Хүүхэд, залуучуудыг хүмүүнлэгийн үйлсэд уриалан оролцуулж, хүнлэг энэрэнгүй үзэл санааг төлөвшүүлж, тэдний оролцоонд тулгуурлан нийгэмд бодитой хувь нэмэр оруулна.

ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨДӨЛГӨӨН

ЭРҮҮЛ МЭНД

 • Цусны донор, Клуб-25;
 • БЗДХ, ХДХВ/ДОХ-оос урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа;
 • Эрүүл мэнд анхны тусламж;
 • Ус, орчны эрүүл ахуй;
 • Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал

ГАМШГИЙН МЕНЕЖМЕНТ

 • Гамшгийн бэлэн байдлыг хангах дадлага, сургуулилт;
 • Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаа;

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ

 • Гэрийн эргэлт, нийгэм сэтгэлзүйн дэмжлэг;
 • Тусч хамтлаг;
ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨДӨЛГӨӨН

ОЛОН УЛСЫН НӨХӨРЛӨЛ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

 • Төрийн болон төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагаа;
 • Олон улсын арга, хэмжээ, сургалт, семинар;
 • Олон улсын гишүүн солилцооны хөтөлбөр.

ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ БА ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖИЛ

 • Олон улсын Хүмүүнлэгийн эрх зүй;
 • Хувь хүний хөгжлийн сургалт, семинар;
 • "Залуучуудын оролцоонд тулгуурлан зан үйлийг өөрчлөх нь" олон улсын сургалт;

 • 3-5 нас
  Багачуудын улаан загалмайч
 • 6-18 нас
  Өсвөрийн улаан загалмайн гишүүн
 • 19-30 нас
  Залуучуудын улаан загалмайн гишүүн