ГАМШГИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ХӨТӨЛБӨР

Хөтөлбөрийн зорилго:
Гамшиг, аюулт үзэгдлээс ард иргэдийн урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах чадавхийг нэмэгдүүлэх болон гамшгийн дараахь нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа явуулсанаар иргэдийн амь нас, эд хөрөнгийг авран хамгаална.

Хөтөлбөрийн зорилт:

 • Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох хөтөлбөрөөр дамжуулан олон нийтийн даван туулах чадварыг бэхжүүлэхэд Монголын улаан загалмай нийгэмлэг манлайлан оролцоно.
 • Монголын улаан загалмай нийгэмлэг нь байгууллагын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, гамшгийн үед хариу арга хэмжээ авах бүрэн чадавхитай болсон байна.

Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай шинэчлэн батлагдсан хуульд:

13.5. Гамшгаас хамгаалах сургалтыг зохион байгуулахад Монголын улаан загалмай нийгэмлэг эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажиллана.

24.3. Монголын улаан загалмай нийгэмлэг нь гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэхэд хууль тогтоомжийн хүрээнд нэмэлт хүч болон ажиллана.

39.4. Монголын улаан загалмай нийгэмлэг нь олон улсын Улаан загалмай, Улаан хавирган сар нийгэмлэг, холбоонд хандан гамшгаас хамгаалах хүмүүнлэгийн тусламж хүсэх, хүлээж авах, бүртгэх, байршуулах, хадгалах, тээвэрлэх, хуваарилах үйл ажиллагааг хууль тогтоомжийн хүрээнд хэрэгжүүлнэ.

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх болон эрсдэлийг бууруулах

 • Малчдын бүлгүүдтэй хамтран ажиллаж, гамшгаас хамгаалах сургалтад хамруулах;
 • Малчдыг өвөлжөөгөөр хангаж зудын эрсдэлийг бууруулах;
 • Дунд шатны хороодоор дамжуулж малчдад өвс, тэжээл бэлтгэхэд тусламж үзүүлэх, эмзэг бүлгийн малчин өрхүүдэд өвс, тэжээлийн тусламж үзүүлэх;
 • Орон нутгийн гал түймэртэй тэмцэх багуудыг байгуулж, мэргэжлийн сургалт болон техник хэрэгслээр хангах;
 • Онцгой байдлын ерөнхий газартай хамтран гамшгаас урьдчилан сэргийлэх тухай мэдлэг олгох материалыг боловсруулж, түгээх;
 • Гамшгийн бэлэн байдлыг хангах, эрсдэлийг бууруулахын тулд олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа зохион байгуулах;

Гамшгийн бэлэн байдал

 • Гамшиг, аюулт үзэгдлийн үед анхны тусламж, нийгэм-сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх, нөхөн сэргээх үйл ажиллагаанд оролцож Гамшгаас хамгаалах хуулийн дагуу Онцгой байдлын ерөнхий газарт гамшгаас хамгаалах иж бүрэн дадлага, сургуулийг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх чадавхи бүхий Үндэсний гамшигтай тэмцэх баг, Орон нутгийн гамшигтай тэмцэх багийг бэлтгэх;
 • Гамшиг, яаралтай үед ашиглагдах нөөц санг бүрдүүлэх;
 • Гамшиг, аюулт үзэгдлийн бэлэн байдлыг хангах сургалтыг сургуулиудад зохион байгуулж, үнэлгээнд үндэслэсэн гамшгийн үеийн аюулгүй байдлын төлөвлөгөөг гаргахад туслалцаа үзүүлэх;

Гамшигтай тэмцэх

 • Гамшигт нэрвэгдсэн ард иргэдэд тусламж үзүүлэх:
  • Зуд буюу өвөлжилтийн хүнд нөхцөлд буй малчин өрхүүдэд бэлэн мөнгөний тусламж үзүүлэх;
  • Гамшигт нэрвэгдсэн ард иргэдэд яаралтай үеийн үнэлгээнд үндэслэн хүнсний болон хүнсний бус тусламж, нийгэм-сэтгэлзүйн дэмжлэг үзүүлэх;

Гамшгийн дараахь нөхөн сэргээлт

 • Гамшигт малаа алдсан малчин иргэдэд эх үүсвэрийг орлохуйц мэргэжил эзэмшүүлэх сургалт явуулах;
 • Гамшигт өртсөн ард иргэдэд хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлж, хэвийн амьдралд орох хугацааг богиносгох;
Бидний түншүүд