Удирдах зөвлөл, Дүрмийн хороо, Санхүүгийн хорооны гишүүд Ёс зүйн батламжид гарын үсэг зурлаа.