Мэдээ

Олон нийтийн төвшинд аливаа осол гэмтэл, гэнэтийн өвчлөлийн үед анхны тусламж үзүүлэх чадвартай, хандлагатай болох нь МУЗН-ийн Эрүүл мэндийн хөтөлбөрийн томоохон зорилт юм. Энэ зорилтын хүрээнд МУЗН-ийн Дунд шатны 23 хороодын анхны тусламжийн су...

Үргэлжүүлж унших